Server NameSLSGCMapGame Type
fr0sgf100WhiteoutCapture the Tech
fr0sgf200WhiteoutTeam Deathmatch
fr0sgf300TempleTeam Deathmatch
fr0sgf400CourtTeam Deathmatch
fr0sgf500CourtArena
fr0sgf600SGCConquest
fr0sgf700SGCTeam Deathmatch
ru0spb100WhiteoutCapture the Tech
ru0spb200WhiteoutTeam Deathmatch
ru0spb300TempleTeam Deathmatch
ru0spb400CourtTeam Deathmatch
ru0spb500CourtArena
ru0spb600SGCConquest
ru0spb700SGCTeam Deathmatch
us0sgu100TempleTeam Deathmatch
us0sgu200CourtTeam Deathmatch
us0sgu300CourtArena
us0sgu400SGCConquest
us0sgu500SGCTeam Deathmatch
us0sgu700WhiteoutCapture the Tech
us0sgx100SGCConquest
us0sgx200WhiteoutCapture the Tech
us0sgx300TempleTeam Deathmatch
us0sgx400CourtTeam Deathmatch
us0sgx500CourtArena
us3sgu600WhiteoutTeam Deathmatch